Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Foundation Lions Clubs International Foundation
Hoppa till sidfot

Utbildning och rehabilitering

Utbildning och rehabilitering

section

Problemet

Utbildning
Det finns nästan sex miljoner förskole- och skolbarn som är blinda eller har synnedsättning. Åttio procent av dessa barn lever i utvecklingsländer där mindre än en av tio för närvarande har tillgång till utbildning. Bland orsakerna till denna orättvisa finns en allvarlig brist på utbildade lärare och lämpligt material, brist på tidig diagnos, remiss och behandling, brist på kännedom om utbildning bland föräldrar och i samhället samt begränsade offentliga policies och propaganda.

Rehabilitering och utbildning
Av de cirka 160 miljoner människor som är blinda eller har nedsatt syn i världen har bara 10 procent tillgång till rehabilitering — ett brett utbud på klinisk behandling och annan träning för att ge blinda eller synskadade färdigheter och verktyg för ett säkert, aktivt and självständigt liv. Arbetslösheten för denna grupp ligger mellan 75 och 90 procent. Personer med synnedsättning löper fem gånger så stor risk att vara arbetslös som normala befolkningen. Dessa höga arbetslöshetssiffror är resultat av faktorer som potentiella arbetsgivares felaktiga uppfattningar och, i utvecklingsländer, stor brist på utbildning och tekniska resurser. Utan tillgång till arbetsplatser och möjligheten att vara produktiva medborgare blir människor med synnedsättning missmodiga och känner sig socialt och ekonomiskt isolerade.

Global påverkan

Brist på träning, rehabilitering och utbildning för blinda och synskadade gör att miljoner människor inte får chansen att umgås med andra, delta som produktiva arbetare och känna att de är värdefulla samhällsmedborgare. Om de ges verktyg och stöd till utbildning och får användbara färdigheter kan blinda eller synskadade personer bättre inse sina möjligheter och bidra till samhället — och förbättra både sina egna liv och de samhällen de lever i. 

Lösningar

Utbildning
Utbildning för blinda eller synskadade barn ger dem traditionella studieerfarenheter och dessutom speciella tjänster som hjälp att utveckla viktiga livsfärdigheter för livet som vuxna. Blinda eller synskadade barn kan gå i vanliga skolor eller integrerade klasser, med utbildade lärare och blygsam utrustning och material, eller i specialskolor eller specialcenter.

Följande behov måste tillgodoses för arbetet med att rätta till orättvisor gällande utbildning:

  • Medvetenhet: I många samhällen känner familjer, vårdpersonal och utbildare helt enkelt inte till att blinda eller synskadade barn kan lyckas klara av en utbildning. Samhällsbaserade program kan informera samhället och sammanföra nyckelintressenter i arbetet att inkludera handikappade elever i utbildningssystemen.
  • Lärarutbildning och material: De flesta barn som är blinda eller har en synnedsättning kan få utbildning i lokala skolor om lärarna utbildas för detta. Lärare behöver också utrustning för att förbereda undervisningsmaterial (såsom mekaniska skrivmaskiner för punktskrift), och eleverna måste ha tillgång till verktyg och undervisningsmaterial med annan utformning.
  • Lokaler och utrustning: Vissa elever, speciellt de med flera handikapp, skrivs in i specialskolor eller center där ytterligare utrustning, material och team som arbetar över ämnesgränserna behövs. Dessa lokaler kan också tjäna som resurscenter för integrerade/normala skolor.
  • Speciallärare: Lärare med gedigen specialutbildning kan arbeta mest effektivt med synskadade barn. Utbildning varierar från korta kurser om hur man ska använda utrustning och material till fullständiga utbildningsprogram med examen.

Rehabilitering
Rehabilitering består av ett brett utbud av kliniska behandlingar och annan träning för att ge blinda eller synskadade färdigheter och verktyg för ett säkert, aktivt och självständigt liv.

Även om rehabilitering inte kan återställa förlorad syn kan den hjälpa människor att maximalt utnyttja den syn de har så att de precis som blinda kan resa säkert, tillgodose sina behov, uppfylla sina karriärmål, delta i utbildning och njuta av fritidsaktiviteter. För att hjälpa blinda eller synskadade uppnå dessa mål måste följande behov tillgodoses:

  • Medvetenhet: I många samhällen känner familjer, vårdpersonal och företagsägare helt enkelt inte till vilken arbetsförmåga blinda eller synskadade har. Samhällsbaserade program kan informera samhället om den arbetsförmåga och det entreprenörskap som synskadade besitter, och ändra attityderna och vanorna kring anställning och skapa mentornätverk.
  • Träning: Anställningsinriktade rehabiliteringstjänster kan innefatta träning med assisterande teknik, undervisning i blindskrift och affärskunnande, samt även förberedande yrkesträning, gymnasiekurser, mentorskap och tillhandahållande av möjligheter till entreprenörskap.
  • Yrkesutveckling: Nästan vuxna ungdomar och vuxna som är blinda eller synskadade behöver få tillgång till utbildningsmöjligheter så att de kan komma ut i arbetslivet. Program erbjuds i vanlig klassrumsmiljö eller, med tillgång till överkomlig teknik, kan elever delta i distansundervisning eller e-inlärning med webinarier och virtuell jobbcoachning.

SightFirsts arbete 

SightFirsts insatser för att förhindra och/eller återställa synförlust har normalt fokuserat på kirurgi eller läkemedelsbehandling, utveckling av infrastruktur and personalutbildning. Med förbättrad tillgång till kvalitativ utbildning och rehabilitering för synskadade programmet breddas så att vi inkluderar stöd för tjänster som ligger utanför SightFirsts normala synvårdsarbete, men som ändå är viktiga för våra totala insatser för att hjälpa personer med synförlust och tjäna vårt humanitära mål.

Medelprioriteringar

Följande prioriteringar görs för utbildnings- och rehabiliteringsprojekt:

  • Stöd för att öka kapaciteten i skolsystemen genom områden som personalutbildning och infrastruktur, för att bättre passa för blinda eller synskadade barn.
  • Stödja organisationer som ger utbildning och mentorskapsmöjligheter samt ger bidrag eller mikrolån till småskaliga företagsprojekt för blinda eller synskadade.
  • Utveckla och/eller utöka samhällsbaserade informationsinsatser med propaganda som inkluderar synskadade barn som går i skolan och/eller ökar kännedomen om vuxnas arbetsförmåga.

SightFirst-projekt måste generellt fokusera på de viktigaste orsakerna till blindhet på nationell eller större regional nivå. Dessa projekt når ut till befolkningsgrupper som är utsatta eller som har begränsad eller ingen tillgång till synvårdstjänster. Programmet bekostar högkvalitativa, hållbara projekt som ger synvårdservice, utvecklar infrastruktur, utbildar personal och/eller ger utbildning och rehabilitering i fattiga samhällen.

section

Hitta mer information, såsom SightFirsts anslagsansökan, sjukdomsspecifika frågeformulär och långsiktig policy. 

För att få veta mer om statistiken som finns på den här sidan, besök följande:
Hoppa till toppen